Wycinki Prasowe

Historia Bractwa nierozerwalnie związana jest z historią Miasta POZNANIA.
 
     Wiek XIII był wiekiem, w którym silnie uwidoczniło się powstawanie miast na prawie magdeburskim. Założone zostało miasto Poznań w oparciu o przywileje nadane przez księcia Przemysława. Równocześnie z otrzymaniem praw miejskich w 1253 roku założone zostało Bractwo Poznańskie .

     Bractwo Poznańskie jest jednym z najstarszych bractw w europie i najstarsze w Polsce, albowiem dopiero 5 lat później datuje się powstanie Bractwa Kurkowego w Krakowie.

      Najstarsza pisana wzmianka źródłowa o Bractwie poznańskim pochodzi z roku 1417.
Powstanie bractw w średniowieczu związane jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności zorganizowanej obrony murów i bram wjazdowych przed najeźdźcą. Zawodowy garnizon był nieliczny i dlatego musieli go uzupełniać mieszczanie. Poszczególne cechy rzemieślnicze posiadały przydzielone do obrony bramy i część otaczających miasta murów.

     Od umiejętności władania bronią zależało bezpieczeństwo miasta. W celu ćwiczenia tych umiejętności – grupowano się w Bractwie Kurkowym, gdzie doskonalono strzelanie – wpierw z łuków i kusz, by w ramach postępu technicznego przejść do broni palnej. Do końca XVI wieku strzelano do zatkniętego na drzewcu ptaka – najczęściej koguta stąd wzięło się określenie bractwo kurkowe. Stąd też pochodzi nazwa stowarzyszenia – Bractwo Kurkowe. Oprócz funkcji typowo militarnych bractwo pełniło również w czasie pokoju funkcje porządkowe w mieście.

     Lata zaborów były związane z zachowaniem ich polskiego charakteru zmagań zarówno o narodowość jak religię. Siedzibą bractwa był budynek zwany celestatem, w którym siedzibę posiadał zarząd bractwa. W celestacie rozwijało się życie towarzyskie i kulturalne. Zbierano się w nim z okazji strzelań i sesji brackich. Nie jest znany los pierwszych siedzib. Przekazy wskazują, że jednym z pierwszych i najstarszych miejsc była Droga Dembińska. W końcu XIX wieku został przez Bractwo zakupiony teren na Sołaczu, a początkiem XX wieku Bractwo przeniosło się do nowego budynku – obecnie Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego. Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej i zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim – rozpoczęto budowę Ogrodu Strzeleckiego na Szelongu, który stał się jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych tego typu w Polsce.

      W wyniku działań wojennych w czasie II wojny światowej, teren ten został w 1945 roku zniszczony. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie fragmenty schodów i okazy dawniejszego drzewostanu. Do końca lat 60-tych istniały tam jeszcze fragmenty strzelnicy, na której młodzież szkół średnich ćwiczyła strzelanie w ramach przysposobienia wojskowego. Później ten fragment został przeznaczony pod stojący obecnie Dom Weterana.

    Po roku 1945 ówczesne władze przystąpiły do likwidacji ruchu brackiego uznając go za przejaw działalności burżuazyjnego mieszczaństwa. Odmówiono bractwom posiadania broni, a zgromadzony przez wieki majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Nieliczne ocalałe klejnoty i pamiątki znalazly się w muzeach.

     Na skutek zmian ustrojowych ruch bracki zaczął się odradzać w 1989 roku. W tym czasie doszło w Poznaniu do utworzenia Komitetu Założycielskiego odradzanego Bractwa Kurkowego ,a po podjętych staraniach –  w czerwcu 1990 roku Poznańskie Bractwo Kurkowe uzyskało rejestrację sądową oraz osobowość prawną.

Obecnie Bractwo działa opierając się na wzorach i tradycjach przedwojennego Bractwa Kurkowego, ukształtowanego przez wieki działalności. Posiada statut wzorowany na wcześniejszych i tego samego kroju umundurowanie. Naszym celem jest podtrzymywanie wielowiekowej tradycji ruchu brackiego, przekazywania jej młodym pokoleniom, a jednocześnie ćwiczenia strzeleckich umiejętności zgodnie z hasłem

    „ Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie „ używanym przez Braci od wieków. Dzisiejsza nasza działalność to zarówno tradycja i jak dostosowanie się do współczesnych wezwań.

     Oprócz strzelań o tytuł Króla Kurkowego : zielonoświątkowego, żniwnego i powstańczego do stałego kalendarza wpisały się : Strzelanie Memoriałowe Pamięci Zmarłych Braci oraz Strzelanie w rocznicę zdobycia Kremla przez Wojska Polskie w 1610 roku.  Od roku 2006 organizujemy strzelanie do tarczy tematycznej.

     Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Sprawujemy na stałe opiekę nad Domem Dla Dzieci Specjalnej Troski prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek przy ul. Serafitek w Poznaniu. Co roku organizujemy Bal Królewski, z którego dochód uzyskany z loterii fantowej przeznaczany jest dla naszych podopiecznych. Odwiedzamy ich nie tylko w czasie przekazywania darów, ale także świąt, uroczystości oraz dni dla dzieci szczególnie ważnych, przywołując uśmiech i radość tak konieczną dla osób pokrzywdzonych przez los. Włączyliśmy się aktywnie w działalność społecznego Komitetu budowy pomnika im. Hipolita Cegielskiego. Jesteśmy członkiem zbiorowym Towarzystwa Przyjaciół Miasta Poznania. Bierzemy czynny udział
w uroczystościach państwowych i religijnych , występując pod naszym sztandarem. Wielokrotnie wystrzał z naszej armaty oznajmia ich otwarcie.

     Bierzemy czynny udział w ruchu międzynarodowym i krajowym. Nasi członkowie działają jako członkowie Zakonu Rycerskiego Św. Sebastiana w Europie i są członkami władz EGS. Współpracujemy z innymi organizacjami, które w swych statutach i działalności propagują strzelectwo i idee historyczno – patriotyczne. Naszą działalność staramy się dostosować do wymogów współczesnych czasów, uważając jednak przede wszystkim na pielęgnacje pięknych tradycji i wartości brackich. Bracia z Poznańskiego Bractwa Kurkowego w swoich historycznych mundurach stanowią istotny element krajobrazu współczesnego Poznania i nierozerwalnie nawiązują do początków Miasta.